ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
     แผนกลยุทธ์(แผนยุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัย (ระยะ 5 ปี)
     แผนกลยุทธ์(แผนยุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัย (ระยะ 5 ปี) (ปรับปรุงปี2557)
     แผนยุทธศาสตร์
     แผนปฏิบัติราชการ
     แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
     สิ่งก่อสร้าง
     แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
     อื่น ๆ
     แผนพัฒนาจังหวัด
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
     แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี
การงบประมาณ
     แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ
     แบบฟอร์มคำของบประมาณ
     นโยบายและแนวปฏิบัติ
     ปฏิทินการดำเนินการ
     รายงานผล
     แปรญัตติงบประมาณ
     แบบฟอร์มต่างๆ
     แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ)
     งบประมาณ 2559
     งบประมาณ 2560
     แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
     งบประมาณ 2561
     งบประมาณ 2562
     การจัดทำงบประมาณบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
     แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงานหลักของหน่วยงาน
สารสนเทศและติดตามผล
     รายงานประจำปี
     การดำเนินการงานจัดทำรายงานประจำปี
     แบบฟอร์มขอข้อมูลรายงานประจำปี
การศึกษาติดตามผลบัณฑิต
     ภาวะการหางานของทำของบัณฑิต
     เงินเดือนของบัณฑิตที่เป็นไปตามเกณฑ์
     ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
     ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย
     รูปเล่ม/เอกสารรายงานผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิต
     แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต
     แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร
     แบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต
     ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     Template_บันทึกข้อมูลแบบสอบถาม
     การได้งานตรงสาขา
     ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิต
     ฐานข้อมูลที่อยู่นายจ้าง(ผู้ใช้บัณฑิต)
การให้ทุนวิจัยสถาบัน
     หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบันและแบบฟอร์ม
     ผลงานการวิจัย
     เอกสารประกอบการพิจารณาวิจัยสถาบัน
     เอกสารประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันของผู้ทรงคุณวุฒิ
แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
     แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
     การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554
     การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555
     แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี2556
     การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2557
     การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2558
     การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
     การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560
ควบคุมภายในและติดตามผล
     ติดตามผลการควบคุมภายใน
     คู่มือ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปราบปรามและป้องกันการทุจริต‏
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ
     กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ต้นทุนต่อหน่วย
การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 (ITA 2561)
อัตราราคางานต่อหน่วย
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ
คุณธรรมและความโปร่งใส
     ITA 2565
คุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2566
คุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2567
ความพึงพอใจของกองแผนงาน