ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัด 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส_2567

แผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลที่จัดโดยหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
ดาวน์โหลด
             (1) โครงการ/กิจกรรม  
             (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
             (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
 

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  • แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
ดาวน์โหลด
            (1) ผลดำเนินการแต่ละโตรงการ/กิจกรรม  
            (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
            (3) ปัญหา/อุปสรรค  
            (4) ข้อเสนอแนะ    
  • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลด
            (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
            (2) การให้บริการและระบบ E-Service  
            (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  
            (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
            (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง  
            (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล  
            (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
  • แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
ดาวน์โหลด
            (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  
            (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
            (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
            (4) ระยะเวลา  
  • แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลด

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
ดาวน์โหลด
            (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
            (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม  
            (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ  
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 ดาวน์โหลด