ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
กลุ่มงานหลักกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560-2564 จำแนกตามพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและการประยุกต์ใช้ MS Excel Advanced & Dashboard Report Workshop” สำหรับผู้ปฏิบัติงานแผนและพัฒนาองค์กรเพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติ”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566–2570 สู่การปฏิบัติ”
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการ "สัมมนาและแลกเปลี่ยน...
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน จัดโครงการ "บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Drivi...

Youtube

ม.อุบลฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ
Ubon Ratchathani University


Banner