ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งบประมาณ 2561   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการปี2561-สำนักงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
โปรแกรมบันทึกค่าครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2561
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการลำดับที่ 9 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ของกระทรวง)
รูปแบบรายงานข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์