ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร   | ค้นหาเอกสาร
แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556
(ร่าง)แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
(ร่าง)แบบสอบถามความความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 (ปรับตามมติทีประชุม 9 ก.พ.59)
แบบสอบถามกลางสำหรับสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขตามมติที่ประชุม 23 ก.ย.59)