ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริหารความเสี่ยง และ แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผ่านมติสภามหาวิทยาลัย) ใช้สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก 2560 (complete)
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 และแบบรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4