ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนยุทธศาสตร์   | ค้นหาเอกสาร
แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2555 - 2559)
ไฟล์แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณระยะ 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
แบบรายงานผลการดำเนินงานปี 2554
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดและโครงการแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยระยะ 5ปี ( พ.ศ. 2555-2559)
เอกสารแนบ 2 - ตัวบ่งชี้ที่ 16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
เอกสารแนบ 3 - ตัวบ่งชี้ที่ 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ปีการศึกษา 2554 (พ.ค. 54 - เม.ย. 55)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (11 รายการ)