ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > อื่นๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบกรอกข้อมูลการตรวจสอบราชการแบบกรณีปกติ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2556
ไฟล์ "เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)"
ข้อมูลประกอบข้อ1-แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ
ข้อมูลประกอบข้อ2-สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน
ข้อมูลประกอบข้อ3-แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (2561)