ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > อื่น ๆ   | ค้นหาเอกสาร
สรุปประเด็น/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตามแผนพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
ผลการประชุมระดมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (O&T) ของสถาบันอุดมศึกษาสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุก วันที่ 25 สิงหาคม 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แบบฟอร์มโครงการ-เครือข่ายแผนอีสานตอนล่าง
แบบฟอร์มตัวชี้วัดรายบุคคล‏
แผนยุทธศาสตร์กองแผนงานประชุม 26 -28 เม.ย. 58
ไฟล์บรรยายการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 18 พ.ย. 2558‏
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)