ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   | ค้นหาเอกสาร
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551
สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2553 และ 2552 จากแบบสำรวจผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 8 คณะ (มีประเด็น6.1-6.3 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)
ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและแผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ซ่อมประเมินภายนอกรอบ3)
ฐานข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒
ข้อมูลร้อยละจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ เทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปข้อมูลสำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓
สรุปผลการสำรวจระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตประจำปี 2553 (ซ่อม 53_แก้ไข27ก.พ. 56)_เพิ่มเกษตร30คน
ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2554
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)