ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน 

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ดาวน์โหลด
 ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน   ดาวน์โหลด

 

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน     
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     
(ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)
      (1) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน
      (2) ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (โอกาสการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง) และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567  
 
 
ดาวน์โหลด
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
(ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566)
โดยจะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
     (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
     (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
     (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
ดาวน์โหลด