ข่าวประกาศ !
1. วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป งดการเข้า Update ข้อมูลหน้าเว็บชั่วคราวเนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการโอนข้อมูลก่อนทำการย้ายเครื่องแม่ข่าย
2. งดการเข้าจัดการข้อมูลในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์หน่วยงานที่ใช้ระบบ UBU Web Template
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ค. 2563 เพื่อทำการย้ายเครื่องแม่ข่าย ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น