ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การจัดทำงบประมาณบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   | ค้นหาเอกสาร
แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562