คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 (ITA 2561)   | ค้นหาเอกสาร
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ สิ้นไตรมาส 2)
แนบ1-คู่มืการประเมิน ITA 2561
แนบ2-ตารางรายงานผลประจำปี 2560-2561