ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > นโยบายและแนวปฏิบัติ   | ค้นหาเอกสาร
ข้อมูลแผนงบประมาณ ปี ๒๕๕๑
แผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ มูลหมวดรายจ่าย ประจำปี 2550 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบัญชี ๓ มิติ
รายละเอียดนักเรียนทุน,การจ้างผู้เชียวชาญผู้เกษียนอายุราชการ และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
รายละเอียดคำของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๔๘
นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๔๘
ดัชนีชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน จำนวน ๓๐ ดัชนีชี้วัด
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (14 รายการ)