ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ITA 2565   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2565
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทบทวนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
ผลการดำเนินงาน 2565
O43
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)