คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานผล   | ค้นหาเอกสาร
การรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ สิ้นไตรมาศ ๔
ตารางแสดงแผนการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
แบบรายงานผล/ผลการซื้อ/จัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๐
แบบรายงานแผนการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ สิ้นไตรมาส ๔
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖
ตารางรายงานผลการดำเนิน ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ สำนักงานอธิการบดี
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (5 รายการ)