คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ติดตามผลการควบคุมภายใน   | ค้นหาเอกสาร
แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แบบติดตามผล IC 2 และ แบบติดตามผล IC 1
เอกสารประกอบการประชุมควบคุมภายในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554
แบบ ปย1 ปย2 และแบบประเมินความเสี่ยง
รายงานแผนการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555