ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง ปีงบประมาณ 2567

การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 

หนังสือ อว. 0203.6/ว7488 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567  (pdf) 
PPT การประชุมชี้แจงฯ วันที่ 18 เมษายน 2567  (pdf)  
01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ (TLO) (word)   |  (pdf)   
02 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ พัฒนาหลักสูตร รูปแบบ Entrepreneurship Education   (word)  |   (pdf)   

Timeline แผนการดำเนินงานการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ (pdf)