ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565

 
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ดาวน์โหลด
     
  • O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ดาวน์โหลด
 สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ดาวน์โหลด

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ดาวน์โหลด

 

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4 
  ดาวน์โหลด