ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2566

 
  •  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต    ดาวน์โหลด
ปฏิทินการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ดาวน์โหลด
     โดยสามารถศึกษาได้จากสรุปการแลกเปลี่ยนฯ และรายงานการประเมินความเสี่ยงฯ ปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้     
     1) สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ดาวน์โหลด
     2) รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566) 

(ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566) 
  ดาวน์โหลด

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
(ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566)
(ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี) โดยจะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
     (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
     (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
     (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
ดาวน์โหลด

 

     
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับคณะ/หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4 
  ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 3 และ 4 
  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566) 
  ดาวน์โหลด

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

   
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2

ดาวน์โหลด

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566ณ สิ้นไตรมาส 4 

ดาวน์โหลด