คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แปรญัตติงบประมาณ   | ค้นหาเอกสาร
การจัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มข้อมูลเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
"mua58-แบบฟอร์มชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558"