ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งบประมาณ 2560   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการจัดทำประมาณการเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการบริการ ทำนุบำรุงฯ ปี 2560‏
แบบฟอร์มส่งทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคม.อุบลราชธานี ปี 2560
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2559)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2559)
อัตราราคางานต่อหน่วย (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายปี 2560-จ.อุบลราชธานี
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)