ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์   | ค้นหาเอกสาร
01 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
02 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
03 หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา