คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์   | ค้นหาเอกสาร
01 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
02 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
03 หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา