ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนปฏิบัติราชการ   | ค้นหาเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
แบบฟอร์มการกำหนดโครงการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)