ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งบประมาณ 2559   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43
แบบฟอร์ม ทม.01-05 เตรียมการชี้แจงงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์ม ทม. 04-4
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดข้อมูลค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)