ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มรายจ่ายประจำของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2555
แบบฟอร์มการจำแนกงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มสำรวจวัสดุรวมศูนย์
รายละเอียดความจำเป็นในการแจ้งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ2556
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2556
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ2556(แก้ไขใหม่13กค55)
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 สำนักงานอธิการบดี (ปรับปรุง)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (11 รายการ)