คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงานหลักของหน่วยงาน   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงานหลักของหน่วยงาน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว295 ลว. 2 มีนาคม 2561