ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงานหลักของหน่วยงาน   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มวิเคราะห์ภาระงานหลักของหน่วยงาน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว295 ลว. 2 มีนาคม 2561