คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553