ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   | ค้นหาเอกสาร
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553