ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559   | ค้นหาเอกสาร
เอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ PR2)
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ ปอ.3)
ปฏิทินบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ( ณ มีนาคม 2559)
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ( ณ 30 มิถุนายน 2559)
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)