ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แผนกลยุทธ์(แผนยุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัย (ระยะ 5 ปี)   | ค้นหาเอกสาร
ข้อมูลประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 58
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรอบ 12 เดือน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับปรับปรุง ปี 2558-2559
ไฟล์นำเสนอ ในการสัมมนา การจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ แบบการวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 ผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย 4/2559 28 พ.ค. 2559
เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564‏
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570