คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ   | ค้นหาเอกสาร
01 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502
02 กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคาร 2552
03 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทำ EIA)
04 พรบ การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2550)
05 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
06 หลักการจำแนกงบประมาณ48 (หนังสือเวียน)
07 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ48
08 หลักการจำแนกงบประมาณ58 (หนังสือเวียน)
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (8 รายการ)