ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
แบบแสดงรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
แบบรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก การดำเนินภารกิจ/กิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลชื่อโครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินคงเหลือหลังการประกวดราคา/หลังการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มขอข้อมูลรายจ่ายจริงเงินรายได้ เงินกองทุนส่งเสริมฯ /รายงานผลดำเนินงานปีงบประมาณ /และข้อมูลรายรับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2555-57