ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554 ในภาพรวมและรายคณะวิชา
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552