คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554 ในภาพรวมและรายคณะวิชา
แบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552