ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ผลงานการวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
ปีงบประมาณ 2552 : ระบบจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : นุชสรา เกรียงกรกฎ ,ปรีชา เกรียงกรกฎ
ปีงบประมาณ 2552 : เรื่องแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย,นางสาวสยุมพร บุญไชย
ปีงบประมาณ 2552 : การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : นายธิติกานต์ บุญแข็ง
ปีงบประมาณ 2552 : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบนักศึกษามีส่วนร่วม : ตรีเนตร สาระพงษ์
ปีงบประมาณ 2551 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : นันทิญา ทีปิวัฒน์
ปีงบประมาณ 2551 : นิสัยการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน : ต่างกัน : นางนิภาพร เมืองจันทร์,ดร.สุภารัตน์ คำแดง
ปีงบประมาณ 2550 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : นางอรทัย เลียงจินดาถาวร,นางสาวสยุมพร บุญไชย
ปีงบประมาณ 2550 : การศึกษาสาเหตุของการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีศึกษาการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง : นางสาวอังคณา ปัญญา,นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ และนางสาววาสนา สะอาด
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)