ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ภาวะการหางานของทำของบัณฑิต   | ค้นหาเอกสาร
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลสำหรับตัวบ่งชี้ที่1 การมีงานทำบัณฑิตปีการศึกษา2551-2553
ข้อมูลสถานที่ทำงานผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานสรุปภาพรวมการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทำบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานสรุปภาวะการมีงานทำบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 2556)
dataการได้งานทำตรงสาขาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2557