ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ตารางสรุปข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิต   | ค้นหาเอกสาร
ตารางสรุปผลภาวะการมีงานทำบัณฑิตปีการศึกษา 2553 (ข้อมูลจากระบบ สกอ. ณ วันที่ 2 พ.ค.55 และ 7 มิ.ย.55) ( แก้ไข วศ.เครื่องกล,วศ.โยธา) และเพิ่มเติม คณะเกษตรศาสตร์
ตารางสรุปผลภาวะการมีงานทำบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 ณ 20 ธ.ค.56
ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ณ 28 พ.ค.58
ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ณ 1ก.ค.59
ตารางสรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ณ 30 เม.ย.60