ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
มาตรฐานลักษณะงานกลางของตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ปรับปรุงใหม่ 2561)
     ตำแหน่งประเภทวิชาการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2553
     ตำแหน่งประเภทวิชาการ
     ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
     ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
     ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
     ตำแหน่งประเภททั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2548
     กลุ่มสายงานสอนและวิจัย หรือวิจัยโดยเฉพาะ
     สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ
     กลุ่มปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     กลุ่มสายงานบรรจุคุณวุฒิเฉพาะทาง
     กลุ่มสายงานที่ปฏิบัติงานด้านทั่วไป
     กลุ่มสายงานที่เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
     กลุ่มตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
กฎ ประกาศ ระเบียบ ก.พ.อ./สำนักนายกรัฐมนตรี
     กฎ ก.พ.อ./ประกาศ (หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ต้องปรับปรุง)
     กฎ ก.พ.อ./ประกาศ (หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่)
     กฎ /ประกาศ ก.พ.อ. (ออกเพิ่มเติม)
     ระเบียบ ก.พ.อ.
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
     พระราชบัญญัติ
     ระเบียบ
     ข้อบังคับ
     ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
     ประกาศ ก.พ.อ.
     ข้อบังคับ
     ประกาศสภา/มหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์มต่าง ๆ
     หนังสือเวียน
พนักงานมหาวิทยาลัย
     รายงานตัวฯ และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
     ประเมินทดลองปฏิบัติราชการ
     สัญญาจ้าง
     ข้อบังคับ
     ประกาศมหาวิทยาลัย
     สอบคัดเลือกพนักงาน
     อื่นๆ
     สัญญาค้ำประกัน
ลูกจ้างประจำ
     กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
     แบบฟอร์มต่าง ๆ
ลูกจ้างชั่วคราว
     กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
     แบบฟอร์มต่าง ๆ
     ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (คนต่างด้าว)
     ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าว
     การจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ
เลื่อนเงินเดือน เพิ่มเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     ประกาศ ก.พ.อ.
     ข้อบังคับ
     ประกาศมหาวิทยาลัย
     คำสั่งมหาวิทยาลัย
     ประกาศสำนักงานอธิการบดี
     แบบฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี
     แบบฟอร์มทั่วไป
     คำอธิบายสมรรถนะ
     หนังสือเวียน
ตำแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
     ข้อบังคับ
     ประกาศมหาวิทยาลัย
     ประกาศ ก.พ.อ.
     บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2553)
     หนังสือหารือ
     แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ check list) (ยกเลิก)
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ 2564
     แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ (ยกเลิก)
     แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอนฯ
     ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
     คำสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
     หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติ
เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งสายสนับสนุน และปรับวุฒิ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป)
     เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
     เปลี่ยนตำแหน่ง
     ปรับวุฒิ
     แบบฟอร์ม
     การกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งสูงขึ้น
     >>> ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
     >>> ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
     >>> ประเภททั่วไป
     ประกาศมหาวิทยาลัย
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ
     ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     สัญญาค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ
     ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ
     ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
     หลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับลาศึกษาและทุน
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
กรอบอัตรากำลัง
     ข้อบังคับ
การสรรหา
     การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
     การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
     >>>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
     >>>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
     >>>กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
     >>>การสรรหาอธิการบดี
     การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
     >>>คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย
     หนังสือ/มติที่ประชุมที่ใช้อ้างอิง
     >>>ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการศูนย์
     >>>การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
     >>>เลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์
สวัสดิการที่พักอาศัย
มติ กบบ.
บุคลากรดีเด่น
     บุคลากรดีเด่น 2560
     บุคลากรดีเด่น 2561
มติ อ.ก.ม.
     มติ อ.ก.ม. เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
     มติ อ.ก.ม.เกี่ยวกับพนักงาน
     มติ ก.อ.ม. เกี่ยวกับข้าราชการ
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)