คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ปรับปรุงใหม่ 2561)
     ตำแหน่งประเภทวิชาการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2553
     ตำแหน่งประเภทวิชาการ
     ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
     ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
     ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
     ตำแหน่งประเภททั่วไป
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2548
     กลุ่มสายงานสอนและวิจัย หรือวิจัยโดยเฉพาะ
     สายงานผู้ปฏิบัติงานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ
     กลุ่มปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     กลุ่มสายงานบรรจุคุณวุฒิเฉพาะทาง
     กลุ่มสายงานที่ปฏิบัติงานด้านทั่วไป
     กลุ่มสายงานที่เป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
     กลุ่มตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
กฎ ประกาศ ระเบียบ ก.พ.อ./สำนักนายกรัฐมนตรี
     กฎ ก.พ.อ./ประกาศ (หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ต้องปรับปรุง)
     กฎ ก.พ.อ./ประกาศ (หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่)
     กฎ /ประกาศ ก.พ.อ. (ออกเพิ่มเติม)
     ระเบียบ ก.พ.อ.
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
     พระราชบัญญัติ
     ระเบียบ
     ข้อบังคับ
     ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
     ประกาศ ก.พ.อ.
     ข้อบังคับ
     ประกาศสภา/มหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์มต่าง ๆ
     หนังสือเวียน
พนักงานมหาวิทยาลัย
     รายงานตัวฯ และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
     ประเมินทดลองปฏิบัติราชการ
     สัญญาจ้าง
     ข้อบังคับ
     ประกาศมหาวิทยาลัย
     สอบคัดเลือกพนักงาน
     อื่นๆ
ลูกจ้างประจำ
     กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
     แบบฟอร์มต่าง ๆ
ลูกจ้างชั่วคราว
     กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
     แบบฟอร์มต่าง ๆ
     ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (คนต่างด้าว)
     ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าว
     การจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ
เลื่อนเงินเดือน เพิ่มเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     ประกาศ ก.พ.อ.
     ข้อบังคับ
     ประกาศมหาวิทยาลัย
     คำสั่งมหาวิทยาลัย
     ประกาศสำนักงานอธิการบดี
     แบบฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี
     แบบประเมินสำหรับผู้บริหาร
     แบบฟอร์มทั่วไป
     คำอธิบายสมรรถนะ
     หนังสือเวียน
ตำแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
     ข้อบังคับ
     ประกาศมหาวิทยาลัย
     ประกาศ ก.พ.อ.
     บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2553)
     หนังสือหารือ
     แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ check list)
     แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ
     แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอนฯ
     คำสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
     หนังสือเวียน
เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น กำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งสายสนับสนุน และปรับวุฒิ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป)
     เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
     เปลี่ยนตำแหน่ง
     ปรับวุฒิ
     แบบฟอร์ม
     การกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งสูงขึ้น
     >>> ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
     >>> ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
     >>> ประเภททั่วไป
     ประกาศมหาวิทยาลัย
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ
     ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     สัญญาค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20)
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ
     ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ
     ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
     หลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับลาศึกษาและทุน
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
กรอบอัตรากำลัง
     ข้อบังคับ
การสรรหา
     การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
     การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
     >>>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
     >>>กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
     >>>กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
     >>>การสรรหาอธิการบดี
     การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
     >>>คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย
     หนังสือ/มติที่ประชุมที่ใช้อ้างอิง
     >>>ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการศูนย์
     >>>การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
     >>>เลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์
สวัสดิการที่พักอาศัย
มติ กบบ.
บุคลากรดีเด่น
     บุคลากรดีเด่น 2560
     บุคลากรดีเด่น 2561
หนังสือเวียน
     ปี พ.ศ. 2554
     ปี พ.ศ. 2552
     ปี พ.ศ. 2555
     ปี พ.ศ. 2556
     ปี พ.ศ. 2558
     ปี พ.ศ. 2559
     ปี พ.ศ. 2560
     ปี พ.ศ. 2562
มติ อ.ก.ม.
     มติ อ.ก.ม. เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
     มติ อ.ก.ม.เกี่ยวกับพนักงาน
     มติ ก.อ.ม. เกี่ยวกับข้าราชการ