คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
หนังสือซ้อมความเข้าใจ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางลูกจ้างประจำ_หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งทางลูกจ้างประจำ_การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจำ)
ตำแหน่งทางข้าราชการ_อัตราเงินเดือนข้าราชการ
(NEW) แบบฟอร์มการขออนุมัติจ้างลูกจ้างเงินงบประมาณ
(NEW) แบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็น