ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์ม   | ค้นหาเอกสาร
>>> แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ
>>> แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
แบบคำขอกำหนดตำแหน่งเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น