ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ 2564   | ค้นหาเอกสาร
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2564
แบบหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม-เฉพาะด้าน
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2564
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ check list 1)
ตัวอย่างที่ 1 ตามแบบ check list 1
ตัวอย่างที่ 2 ตามแบบ check list 1
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (17 รายการ)