คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > >>>กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ   | ค้นหาเอกสาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑