ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบตรวจสอบคุณสมบัติและรายการเอกสารประกอบการพิจารณา
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
แบบคำขออนุมัติขยายเวลาศึกษา
แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาภายในประเทศ
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เอกสารประกอบการทำสัญญา
แบบโครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษา