ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น   | ค้นหาเอกสาร
เหตุผลและความจำเป็น และภาระงานของตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
>>> หัวข้อในการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดกรอบของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
>>> เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและพนักงนมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2556
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (6 รายการ)