ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556
>>> แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. 1.2)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำสำหรับคณะที่เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)