ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > สัญญาจ้าง   | ค้นหาเอกสาร
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
>>> ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
>>> ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
>>> แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายเวลาการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
หัวข้อการจัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี