คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี   | ค้นหาเอกสาร
>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 10 ด้าน
>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ด้าน
ตัวอย่างการคิดค่าคะแนนประเมินสมรรถนะ