ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี   | ค้นหาเอกสาร
>>> ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 10 ด้าน
>>> แบบประเมินและคำอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ด้าน
ตัวอย่างการคิดค่าคะแนนประเมินสมรรถนะ