คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานตัวฯ และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขอบเขตการจ้าง (พ.7)
แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างประจำปี
ใบรายงานตัวเข้าทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ปรับปรุงใหม่)
รายการเอกสารประกอบการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย