ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานตัวฯ และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขอบเขตการจ้าง (พ.7)
แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างประจำปี
ใบรายงานตัวเข้าทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย แบบ พ.1
รายการเอกสารประกอบการขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย PDF
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)