คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560
แบบหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล (แบบ วชก.1)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (แบบ ก.พ.อ.05)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.พ.ศ.2563
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2563