ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560(ยกเลิก)
แบบหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล (แบบ วชก.1)(ยกเลิก)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2560(ยกเลิก)
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ยกเลิก)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (แบบ ก.พ.อ.05)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2563(ยกเลิก)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2563 (ยกเลิก)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2564
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (12 รายการ)