ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > มติ อ.ก.ม.เกี่ยวกับพนักงาน   | ค้นหาเอกสาร
การสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การไปศึกษาต่อ ดูงาน ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย
การจ้างและค่าจ้าง
การเบิกจ่ายเงินจากการปฏิบัติงาน